ผลงานดีเด่นและประสบการณ์

 • สอบติดเข้าศึกษาต่อม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท สายศิลป์คำนวณ   ห้อง ม.4/70 ปีการศึกษา 2527 (จบ ม.ต้น ร.ร.วัดนวลนรดิศ ด้วย GPA เพียง 1.98)
 • สอบเอนท์ติดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่สองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 วิชา ได้ 345 คะแนน   (สูงกว่าคะแนนต่ำสุดของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 42 คะแนน) และ 6 วิชา (สูงกว่าคะแนนต่ำสุดของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 119 คะแนน)
 • เรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่งพร้อมกัน (คณะรัฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ +  คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร) จบภายใน 3 ปีครึ่ง ด้วยวัยเพียง     19 ปี และจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง  โดยสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (EN) ได้เกรด G ทุกกระบวนวิชา
 • สอบเอนท์ปีการศึกษา 2541 ติดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งๆ ที่ไม่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (สอบได้ 204 คะแนน)
 • สอบ Admissions ปีการศึกษา 2549 ติดคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย GPA เพียง 2.88 ได้คะแนนรวม 7,388.78 คะแนน (ภาษาอังกฤษ O-NET 95 คะแนน ค่า t-score สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย)
 • สอบ TU-GET  ปีการศึกษา 2553 - 2554 ได้ 910 คะแนน สอบ MU-TEST  ปีการศึกษา 2549-2550 ได้ 89 คะแนน
  สอบ CU-TEP ปีการศึกษา 2553 - 2554  ได้ 604 คะแนน
 • ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี 3 มหาวิทยาลัย 3 ปีซ้อน คือทุนเรียนดี ได้รับยกเว้น ค่าหน่วยกิต ของ ม.ศิลปากร  ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ม.ธรรมศาสตร์ ทุนหนังสือพิมพ์พื้นฐาน ม.รามคำแหงรับมอบจากอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนท์และทุนมูลนิธิจอมพล ป.พิบูลสงคราม รับมอบจากอดีตรองนายกรัฐมนตรี
  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ฯพณฯพลตำรวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร
 • สอบเข้าปริญญาโท   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (การวางแผนภาคและผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2532 ได้คะแนนรวมสูงสุด (อันดับที่หนึ่ง)
 • สอบเข้าปริญญาโท   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด (อันดับที่หนึ่ง)
 • สอบเข้าปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2548
  ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด (อันดับที่หนึ่ง)
 • สอบเข้าปริญญาเอก  คณะศึกษาศาสตร์ (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2551ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด  (อันดับที่หนึ่ง)  
 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนา (Deputy Managing Director)  บริษัท เดอะ กูรู จำกัด  www.guru.in.th
 • พนักงานส่งเสริมการลงทุน 5  กองบริหารแผนการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา       
 • ล่ามสนาม (Field Interpreter) ในงาน Thailand Export Promotion Exhibition’2008  ของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ (Academic Manager) แผนกกวดวิชา ECC (Thailand)
 • ผู้ช่วยบริหาร (Administrative Assistant) โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (สุขุมวิท)
 • พนักงานบริการส่วนหน้า  (Guest Service Officer) โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ คราวน์ พลาซ่า (สีลม)
 • พนักงานฝ่ายกิจการธนาคารต่างประเทศ (บมจ.) ไทยธนาคาร สำนักงานใหญ่
 • อดีตอาจารย์พิเศษและวิทยากร รร.ราชินี  ราชินีบน ซางตาครู้สคอนแวนท์     เทพศิรินทร์ ทวีธาภิเศก  สตรีวัดระฆัง วัดสระเกศ ทิวไผ่งาม มัธยมวัดดุสิตาราม ศรีบุณยานนท์ อัสสัมชัญธนบุรี   สายปัญญาฯ   สตรีวัดอัปสรสวรรค์  ศึกษานารี วัดสุทธิวราราม  เซนต์จอห์น นาคประสิทธิ์ มัธยมวัดหนองแขม เซนต์ดอมินิก   วัดเขมาภิรตาราม   ศึกษานารีวิทยา   แม่พระฟาติมา อัสสัมชัญคอนแวนต์  วัดราชโอรส   นารีวุฒิ ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์   อัสสัมชัญศรีราชา   ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2   วัดนวลนรดิศ   สุวรรณารามวิทยาคม โยธินบูรณะ พัทลุง ห้างฉัตรวิทยา   ประภัสสรรังสิต ไหล่หินวิทยา    นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วัดไร่ขิงวิทยา  วิทยานุกูลนารี  สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมคงคา อรุโณทัยสตรีศรีสุริโยทัย  วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม
  ตากพิทยาคม ผดุงปัญญาพิบูลมังสาหาร สตรีนนทบุรี    สตรีชัยภูมิ    บุญวัฒนา เขลางค์นคร  บุญวาทย์วิทยาลัย ดัดดรุณี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  นารีรัตน์ จังหวัดแพร่       ชัยภูมิภักดีชุมพล สระแก้ว สุโขทัยวิทยาคม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปิยะมหาราชาลัย    ท่าเรือ̏นิตยานุกูล˝ สตรีพังงา อบรมบาลีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม และพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสู่ระบบ Admissions ในงาน EdEx2005 ณ เซ็นทรัลเวิลด์จัดโดยบริษัทวัฏฏะ จำกัด (มหาชน)  มีผู้เข้าชมทั้งใน Hall และทาง Internet วันละกว่า 40,000 คน
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสู่ระบบ Admissions ในงาน Expo 2006 “เปิดตัววิสัยทัศน์   การศึกษาไทย”  ณ Siam Paragon Hall  11 วัน มีผู้เข้าชมทั้งใน Hall และ ทาง Internet  วันละกว่า   50,000 คน
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสู่ระบบ Admissions ในงาน Eduzones 2007 “Final Score   เส้นทาง  สู่มหาวิทยาลัย”
  ณ  Bangkok Convention Center เซ็นทรัล  ลาดพร้าว  มีผู้เข้าชมทั้งใน Hall และทาง Internet  วันละกว่า 50,000 คน
 • วิทยากรบรรยายโครงการทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในงานจุฬาฯวิชาการ  ของเมืองมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษผ่านดาวเทียมไทยคม โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โครงการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อาจารย์ผู้ได้รับการโหวตจากนักเรียนทั่วประเทศให้ออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ TARO FREE NET ปี 2546- 2551 ของ www.eduzones.com
 • วิทยากรบรรยายโครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย คลื่น HOT WAVE FM. 91.5 MHz ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย (บมจ.) G''MM' Grammy
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ให้กับบุตรหลาน ลูกค้ารถยนต์ ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญตอบปัญหา “เทคนิคการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-NET,        A-NET  ปีการศึกษา 2551” ของรายการ Club X ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะและการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษา” แก่ครูมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การ
  ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552
 • วิทยากรฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
 • อาจารย์ผู้เขียนคู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษที่มียอดขายยอดเยี่ยม (Best Sellers) คือ E for O-NET, A-NET และรับตรง, VOCAB Express, Writing  Express, SMART - I ฉบับสมบูรณ์ , Essential Synonyms และ English for Public Administration ของ สนพ.เดอะ บุคส์  สนพ.แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สนพ.Great Design
 • คอลัมนิสต์ Freelance หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน คมชัดลึก ข่าวสด     ไทยโพสต์ สยามรัฐ วัฏฏะการศึกษา The  Sunday Bangkok Post และ นิตยสาร FORTUNE
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาประสบการณ์การสอนทั้งสิ้น 17 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
                                   ·         คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2903610927
                                   ·         คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 0330080
                                   ·         คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
                                             มหาวิทยาลัยรามคำแหง 293026804
                                   ·         สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา
                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4120066248

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

                                   ·        คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับสูง
                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2541
                                   ·        สถาบันภาษา สาขาวิชาการแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2548

ปริญญาโท
                                                                                                                                                         
                                 ·         คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย C852074
                                 ·         คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4880580156
                                 ·         คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาองค์การและการจัดการ
                                           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4910121199

ปริญญาเอก
                                 ·       คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ)
                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 51254801